Mobiliteit

 In Hasselt (Belgie) is geëxperimenteerd met gratis openbaar vervoer, het aantal reizigers in de stadsbussen nam met factor 8 toe. Ouderen reizen in België nog steeds gratis. Uit zulke proeven blijkt dat bij beperkte “gratis OV”-acties een daling in de kaartverkoop nauwelijks merkbaar is. 

Natuurlijk is gratis nooit gratis, vervoerders zullen gecompenseerd moeten worden uit gemeenschapsgelden. Daar staat tegenover dat een grote groep mensen voor wie zelfs het openbaar vervoer financieel slecht bereikbaar is, op deze manier over een een groot goed beschikt: vrijheid. Mobiliteit (desnoods alleen binnen de stadsgrenzen) is juist voor minder kapitaalkrachtigen een manier om uit de monotone alledaagsheid te ontsnappen.   

Zolang de regering soldaten hun eigen winterjas laat aanschaffen, zullen de minima ook wel in de kou blijven staan. Niet bij een tramhalte, dat dan weer niet. 

(foto: in Belgie kun je gewoon met de tram naar Moscou)

Verdiensten

Eigen aan onze samenleving is dat er status ontleend wordt aan verdiensten. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de waardering. Onderaan de inkomsten piramide staan de minima; mensen met een uitkering dragen volgens de consensus niets bij aan de samenleving. Dit beeld wordt eigenaardig genoeg in stand gehouden door de uitkerende instanties.

De wettelijke vereisten van bijvoorbeeld de regeling “zelfstandige op bescheiden schaal” maakt het voor veel bijstanders bijna onmogelijk om vanuit een uitkeringssituatie iets bij te verdienen. Natuurlijk bestaat er wel de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen waaraan niet veel aanzien of waardigheid valt te ontlenen.

Het zou dan ook van motiverend beleid getuigen als er een beloning zou komen voor de inzet van vrijwilligers. Nu wordt een grote groep welwillenden als werklozen weggezet. Deze mensen die nu onbaatzuchtig de samenleving dienen, verdienen eigenlijk gewoon een beroep.

 

Taak voor de gemeente

Armoede verloopt volgens een vast stramien: opsouperen spaargeld, niet vernieuwen van meubilair en kleding, beknibbelen op gezelligheid, verwarming ’s winters lager, overslaan van een maaltijd en het uitstellen van betalingen. In het ergste geval volgt huisuitzetting, crisisopvang of dakloosheid.

Het bestrijden van armoede is overigens in alle gemeenten gelijk zoals de bijzondere bijstand, korting op zorgverzekering, voordeelpassen en instanties die zich richten op kinderarmoede.

Ontheffing aanvragen voor gemeentelijke lasten verschilt dan weer per gemeente. Het gaat bij zulke lasten om honderden euro’s voor de niet kapitaalkrachtige burger. In de gemeente Den Haag moet je je door een digitaal woud aan voorwaarden worstelen om tenslotte een deur te treffen die wordt beveiligd door een DigID.  

Hier ligt een taak voor onze gemeente; een simpel overzicht van de regelingen en ontheffingen verstrekken zodra er tekenen zijn van een inkomstenval. (Aanvraag ooievaarspas etc.) Op elke straathoek een camera, maar het signaleren van de eerst tekenen van armoede lukt niet.

Gebrachte boodschappen

Den Haag – Een voedselbank die aanklopt bij potentiële klanten, in plaats van andersom. Het lijkt de omgekeerde wereld maar is realiteit in Zuidwest Den Haag. 

De rijdende SRV-wagen van Kies! is een initiatief van de stichting voor stad en kerk Den Haag (STEK) en Voedselbank Haaglanden. De wagen staat vanaf de start in december 2017 op diverse plaatsen in Den Haag Zuidwest en sinds begin dit jaar ook in stadsdeel Loosduinen bij buurtcentrum Bokkefort. Nieuw is dat de klanten in de wagen zelf een voedselpakket kunnen samenstellen. Daarnaast biedt Kies! nog een extra dienst aan: klanten kunnen met hulp van getrainde vrijwilligers werken aan een betere toekomst.

“In totaal kunnen we er honderd tot honderdvijftig huishoudens bij hebben.” Niet alleen mensen met een uitkering, maar ook degenen met één of twee baantjes die maar net het hoofd boven water kunnen houden kunnen een aanvraag doen. 

Dit kan bij Servicepunt XL aan de Eekhoornrade 215 of het stadsdeelkantoor Escamp aan de Leyweg 813.

www.stekdenhaag.nl/kiessocialesupermarkt.nl

Toenemende rechtsongelijkheid

Rechtsongelijkheid in de hand werken brengt 127 miljoen op, maar wel  4 miljard naar ontwikkelingshulp en 2 miljard foetsie door afschaffing dividend belasting.

Dekker schaft de gesubsidieerde advocaat af voor burgers die in de schulden zitten, wier uitkering is afgewezen, huurcontract is ontbonden of huwelijk op de klippen is gelopen. Zij moeten meer betalen, meer zelf regelen en grotere zelfredzaamheid tonen. Nog onlangs werd duidelijk dat ‘zelfredzaamheid’ in de zorg voor velen een illusie is gebleken, maar dat heeft deze stap niet verhinderd. Dat de tweeënhalf miljoen laaggeletterden in dit land hiermee uit de voeten zouden kunnen is onwaarschijnlijk.

Het ziet ernaar uit dat een gesubsidieerde advocaat alleen nog beschikbaar komt voor het strafrecht en het vreemdelingenrecht. De andere problemen moet de burger bij voorkeur via een polis oplossen. Of daar een vrije advocaatkeuze bij hoort kan betwijfeld worden.

Nu alle dagen dagopvang voor daklozen

Vanaf 1 oktober is De Haagse Zaak ook op zaterdagen open. Hiermee is er voor dak- en thuislozen nu de hele week een plek waar zij terecht kunnen om even op adem te komen en niet op straat te hoeven rondlopen.

Wethouder Bert van Alphen: “Het is belangrijk dat daklozen ook overdag ergens terecht kunnen; een plek waar zij tot rust kunnen komen en bij voorkeur ook kunnen deelnemen aan activiteiten.”

Dat er behoefte was aan deze uitbreiding bleek ook uit gesprekken met (vertegenwoordigers van) de dak- en thuislozen in de stad.

Bij de Haagse Zaak kunnen bezoekers een douche nemen, er worden activiteiten georganiseerd en ze kunnen er hun verhaal kwijt. Ook kunnen ze er terecht met een hulpvraag en worden zij gestimuleerd gebruik te maken van hulpverlening.

(Foto Jacob)

Besparen ipv motiveren

De gemeente Den Haag wil nog meer mensen vanuit de bijstand aan een baan helpen. Elk jaar moeten minstens vijfhonderd extra mensen een baan krijgen, bovenop de ongeveer vierduizend mensen die nu al aan het werk geholpen moeten worden.
Het streefcijfer staat in de begroting die de gemeente heeft gepresenteerd. Den Haag wil de bijstandstrekkers begeleiden, helpen bij het aflossen van schulden en ze in contact brengen met werkgevers. Den Haag wil zo enkele miljoenen besparen.
(Foto Gisele)

Troonrede

Troonrede… al jaren vol goede bedoelingen maar veel verandert er niet:

2015“… Veel maatregelen zijn net ingegaan. De grote opgave is nu om ze goed en zorgvuldig uit te voeren, met aandacht voor onbedoelde en ongewenste gevolgen, zeker voor de meest kwetsbaren. De regering werkt daar de komende jaren intensief aan. Waar mensen in de knel komen, zijn aanpassingen nodig…”

2016“… De arbeidsparticipatie groeit ook doordat steeds meer Nederlanders actief mee willen en kunnen doen op de arbeidsmarkt. Dit betekent wel dat het aantal werklozen minder snel terugloopt dan gehoopt. Daarom heeft de aanpak van de werkloosheid – in het bijzonder de langdurige werkloosheid – nog steeds hoge prioriteit…”

2017“… Er zijn nog steeds mensen die moeite hebben om iedere maand de huur te betalen en rond te komen of die zich zorgen maken over hun baanzekerheid. De regering heeft ervoor gezorgd dat alle groepen, ook sociale minima en ouderen, in 2018 in ieder geval hun koopkracht behouden…”

2018“… We mogen ook niet accepteren dat mensen met problematische schulden, personen met verward gedrag en een groeiend aantal zwerfjongeren aan de rand van de samenleving komen te staan. Samen met provincies, gemeenten en lokale instanties wil het Rijk brede coalities vormen om mensen uit hun isolement te halen en een nieuwe kans te geven…”

(Foto door Gisele: armoede in Den Haag)