Homo Ludens (talenten zonder centen)

– “Het kunstonderwijs heeft de laagste uitval en het hoogste studiesucces van alle sectoren in het HBO.”  

– “De werkloosheid onder afgestudeerden uit het HBO-kunstonderwijs betrof slechts 3,1%; fors lager dan het hbo-gemiddelde van 5%”. 

Om kunstzinnige studenten binnen te hengelen is de vereniging van Hogescholen creatief met cijfers: vijf jaar na ’t afstuderen is de werkloosheid onder kunstacademie verlaters namelijk 2 x zo hoog als bij andere HBO-studenten. Het gemiddeld uurloon van pas afgestudeerde in de richtingen Dans, Muziek, Beeldende kunst/vormgeving is met € 10,70 het laagste van alle HBO-opleidingen. 

Goed verdienen was in de creatieve sector altijd al moeizaam, de maatregelen van (ca.) de laatste tien jaar maakten het er niet beter op. De Commissie Arbeidsmarktverkenning Cultuursector stelt dat er in de periode 2009 tot en met 2013 in de culturele sector circa 20 duizend banen verloren is gegaan. Culturele kaalslag was in die periode regeringsbeleid: tussen 2012 en 2016 werd de instroom op academies teruggebracht tot een landelijk maximum van 5 duizend studenten per jaar. De afgeknepen instroom begon in hetzelfde jaar waarin de De Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) werd afgeschaft. Deze regeling gaf afgestudeerde kunstenaars de mogelijkheid maandelijks 70% van het bijstandsbedrag op hun rekening bij te laten schrijven en er mocht tot maximaal 125% van het bijstandsniveau worden bijverdient. Het grootste deel van kunstenaars, circa 80%, was na de WWIK zelfstandig en werkte binnen of buiten zijn beroepspraktijk.

Aan de andere kant van het nu: volgens een schatting van het World Economic Forum zal 65% van de huidige basisschoolleerlingen gaan werken in een beroep dat nu nog niet bestaat. Daarom is het belangrijk dat studenten 21-ste eeuwse vaardigheden leren (analyseren en logisch organiseren van gegevens, communiceren, creatief denken, ICT-basisvaardigheden, informatie vaardigheden, kritisch denken, mediawijsheid, probleem oplossen, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden en zelfregulering) en waar kan je die vaardigheden beter leren dan aan een academie?

Veel problemen ontstaan door het spanningsveld tussen de innerlijke wensen van een individu en de uiterlijke eisen van een gemeenschap. Luitjes in de creatieve sector volgen dan ook hun innerlijke drijfveren met als gevolg dat veel van hen financieel ’t met minder moet doen. Wellicht is dat in de toekomst dus anders. 

Oranje Bitter…

Er zijn ook dit jaar weer meer minima (4 miljoen mensen leven tegen, op, of onder de armoedegrens) maar leden van het Koninklijk Huis zien hun uitkering stijgen. Zo ontvangt Koning Willem-Alexander volgend jaar 926.000 euro, (77.167 per maand) 24.000 meer dan dit jaar.

Armoede groeit in Nederland: bezuinigen, afslanken, versoberen, miniseren, matigen, beperken, beknibbelen, tweede huis in Mozambique (verkocht in 2012), derde huis in Argentinie, vierde huis in Griekenland. Nederland heeft met Willem-Alsgeenander een koning die minima laat zien dat je als (opper) uitkeringstrekker gewoon buitenhuisjes aan kunt schaffen, dat er niks aan de hand is. Een warme man leidt zijn onderdanen op een inlevende manier door de tijd.

Hij laat dan ook echt zien dat ie iets heeft met armoede; niet voor niets stond koning Kroonkurk zijn tweede huis in een van de armste landen ter wereld. Van de 18 miljoen inwoners leven er in Mozambique 12 miljoen onder de armoedegrens, kijk, zo maak je een statement. In Griekenland (vierde huisje) krimp de economie al jaren achtereen en de werkloosheid is er opgelopen tot 21 procent. Het familievermogen van meer dan een miljard moet worden beheerd en vastgoedinvesteringen horen daar nu eenmaal bij, blijkbaar.

De stamvader van Oranje heeft trouwens, als vader van 16 kinderen, zo’n beetje zijn eigen onderdanen bij elkaar liggen stuiteren. Onderdanen die in het jaar des Willems 2018 zijn geëvalueerd tot zwaaiende oranje geverfde half-comateuze Telegraaf lezers die elk jaar ergens in april goedkeurend en op eigen kosten een glaasje Oranjebitter aan de lippen zetten.

Oranjebitter, een betere naam valt er voor dat drankje nauwelijks te bedenken.

 

Tegenstrijdigheden

In Nederland zijn er meer dan 1 miljoen zzp’ers en die zijn niet beschermd door een minimumloon of een collectieve arbeidsovereenkomst. Bovendien maken zij uren waar geen vergoeding tegenover staat, zoals het doen van de administratie, onderhouden van het instrumentarium of het binnen halen van opdrachten. Het percentage minima onder zzp’ers is dan ook wezenlijk.

Een grote groep zelfstandigen zonder personeel werkt als werknemer maar dan zonder arbeidsovereenkomst. Dit komt doordat ze voor een te laag tarief worden ingehuurd; op die manier ontstaat oneerlijke concurrentie met de (vaste) werknemer. De zzp’er kan zichzelf zo voordelig aanbieden omdat hij niet gebonden is zich in te dekken tegen werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Bovendien zorgt hij vaak niet voor een pensioen. De regering heeft dan ook het voornemen om elke zzp’er die langer dan drie maanden bij dezelfde opdrachtgever, voor minder dan 125 procent van het minimumloon werkt, te beschouwen als werknemer.  

Natuurlijk bestaat er aan de ene kant van het politieke spectrum het liberale gedachtegoed dat inhoudt dat er ondernemersrisico genomen moet worden en aan de andere kant het socialistische idee van de collectieve bescherming. Het zal daarom mijn inziens nog lang duren voor er echt een (redelijk) beschermde status voor zelfstandigen ontstaat, zoiets is dan ook een contradictie. 

 

Korting voor < 100.000 Hagenaars

De Ooievaarspas heeft een ruime inkomensgrens waardoor ook werkenden met een inkomen tot 130% van het wettelijk  minimum er recht op hebben. De pas maakt het voor bijna 98.000 Haagse minimalisten mogelijk om actief mee te blijven doen in de maatschappij. Om het zo makkelijk mogelijk te maken zijn veel voorzieningen gekoppeld aan de pas. 

Mensen krijgen nu al faciliteiten op basis van hun leeftijd en inkomen, zoals het kindpakket en gratis OV voor AOW’ers met een Ooievaarspas. Daarnaast zijn de uitstroom regelingen versoepeld: als je meer gaat verdienen hou je nog een jaar recht op alle voorzieningen die eraan verbonden zijn.

Aanvragen doe je middels deze link

Jacob

Foto: minimalisten doen boodschappen in de Paleisstraat DH.

Flinke vergoeding vrijwilligerswerk

Kom voor Mavlov schrijven!

Iedereen ouder dan 27 met een bijstandsuitkering mag voor vrijwilligerswerk een onkostenvergoeding ontvangen van 1.500,- per jaar; dit (werk) moet wel gemeld worden bij de uitkeringsinstantie. Los hiervan biedt de gemeente ook de mogelijkheid om een- of tweemaal per jaar een premie van ten hoogste € 2.340,- per kalander jaar uit te laten keren voor zover het vrijwilligerswerk, naar het oordeel van het college, bijdraagt aan algemeen geaccepteerde arbeid.

(Ook andere instanties mogen deze premie verstrekken, maar moeten dat eerst voorleggen aan het college van Burgemeester en Wethouders; deze bepalen of de premie bijdraagt aan arbeidsinschakeling van uitkeringsgerechtigden.) 

De premie heeft geen gevolgen voor de hoogte van de uitkering voor zover er geen vrijwilligersvergoeding wordt ontvangen. Wanneer iemand naast de premie ook een vrijwilligersvergoeding ontvangt dan geldt de premie als inkomsten waarover belasting moet worden betaald.

Voor vrijwilligers onder de 27 jaar met een bijstandsuitkering geldt dat iedere betaling anders dan een vergoeding van de daadwerkelijke kosten gekort wordt op de uitkering. Inderdaad, lastige materie maar uiteindelijk zal het voor een ieder van ons kunnen lonen.

Leuk man, nuttige stukjes voor je medemens schrijven!

Flextensie allergie  

Inschrijven bij een uitzendbureau, bereid zijn te verhuizen als er (meer dan drie uur reizen per dag) verderop wel werk is met een beloning op bijstandsniveau of hoger, meewerken aan trajecten die gemeenten aanbieden of anderszins een tegenprestatie verrichten. Op deze en andere manieren worden al tientallen jaren trajecten verzonnen om uitkeringsgerechtigden van de bank te krijgen, erg succesvol zijn die trajecten dus niet.  

Betrekkelijk nieuw binnen die reeks initiatieven is het Haagse Flextensie; een organisatie die ervoor zorgt dat bedrijven zonder risico mensen uit de bijstand in kunnen huren voor 12,- per uur. De bijstandsgerechtigde verdient maximaal 2,- bovenop zijn uitkering. Het resterende bedrag (10,-) wordt verdeeld tussen Flextensie en de betreffende gemeente. De twee directieleden betalen zichzelf trouwens 3.700,- bruto per maand uit…

Binnen de constructie die door Flextensie is uitgedokterd, kunnen bedrijven van de ene op de andere dag van iemand af als die niet bevalt; de voorwaarden zorgen er tevens voor dat ondernemers niet hoeven door te betalen bij ziekte. Ook kunnen uitkeringsgerechtigden nu bij tijdelijke banen worden ingezet, wat de opzet extra aantrekkelijk maakt voor werkgevers. Tot slot is er sprake van oneerlijke concurrentie als bij de ene werknemer wel sociale premies moeten worden afgedragen en bij de andere niet.

Te vrezen valt dat goedkope arbeid weer makkelijker is gemaakt en dat hierdoor verdringing optreedt waardoor er ergens anders werkloosheid ontstaat.

Bron: kamerbrief onderzoeksrapport werken met flextensie

Arbeid bevrijdt allerminst

Verdringing van arbeidsplaatsen door verplichte tewerkstelling van bijstandsgerechtigden komt in sommige gemeenten voor: werknemers worden vervangen door bijstanders die hetzelfde werk bijna 4 dagen per week moeten doen en dit niet straffeloos mogen weigeren.

De tegenprestatie is niet zozeer het probleem, als het werk maar als zinnig kan worden aangemerkt en op die grond gehonoreerd wordt. Ook zou moeten worden vastgelegd (en worden gecontroleerd) dat het werk geen rivaliteit voor bestaand werk betreft of ontwijking van het minimumloon. Nu fungeren sommige gemeenten als uitzendbureau. Ze leveren bijstanders die bovenop hun uitkering 2,5 euro per uur verdienen. Weigering wordt bestraft: dwangarbeid dus.

foto Paleisstraat DH

Het sociale vangnet zit vol gaten

Uit cijfers van de ouderenbonden blijkt dat het niet gebruik maken van landelijke regelingen, binnen de groep van ouderen relatief veel voorkomt. Eén op de zes huishoudens van 55+ mist mogelijk huurtoeslag. Eén op de tien 55+huishoudens laat zorgtoeslag liggen. Het aantal senioren dat vanwege hun inkomen -en vermogen- geen gebruik maakt van toeslagen is het hoogst in de categorie 75-85. Ouderen in deze categorie zijn kwetsbaar, zo stelt Haags raadslid Janice Roopram: 

“Ouderen verdienen een fatsoenlijke oude dag. Daarom is het schokkend om te merken dat deze groep toeslagen laten liggen. Hoeveel van hen hebben hierdoor weinig te besteden?” 

Deze kwestie speelt al tijden maar dat kan niet de oorzaak zijn om de verantwoordelijkheid van de gemeente niet onder de loep te nemen.  Enfin, als we het mislopen van toeslagen breder trekken komen we op de volgende cijfers… gemiddeld hebben Haagse minima in het verleden van 2,8 (van de acht) regelingen gebruikgemaakt, 2 procent van alle minima heeft van geen enkele regelingen gebruikgemaakt. Ruim een kwart van alle minima in de gemeente heeft van één regeling gebruikgemaakt. Een kleine groep van 7 procent maakt van zes of meer regelingen gebruik. Dit zijn vooral huishoudens met kinderen die al drie jaar of langer een minimuminkomen hebben.

Veel minima maken overigens geen gebruik van internet, voor degene die dit wel lezen, hier een overzicht van de belangrijkste regelingen…

http://mavlov.nl/regelingen/

Koele straffe wind

Er komt veel ellende uit Amerika: tijdens extreem naargeestig weer, wil een fragmentje kommer en kwel zo nu en dan ons continent aandoen. Zo maakten we na een koele straffe wind uit het westen kennis met de jojo, New Age, de hoelahoep, de Wuppie en Neuro-Linguïstisch Programmeren. Toch onderschat ze niet, die lui daar aan de overkant…

Hagenaars in financiële nood kunnen terecht bij Stichting Samenwerking Sociale Fondsen. Het fonds is voor mensen die in een noodsituatie verkeren en verder nergens meer terecht kunnen. Het SSSF geeft leningen, voorschotten en giften. Aanvragen gaan via de professionele hulpverlening, bijvoorbeeld via een maatschappelijk of sociaal werker. De aanvrager moet wel van alle andere regelingen gebruik gemaakt hebben: Aanvulling inkomen tot bijstandsnorm, Bijzondere Bijstand, Delen achter de Duinen, Gemeentelijke Kredietbank, Haagse Zorgverzekering, Individuele Inkomens Toeslag, Kinderbijslag, Kwijtschelding(en) Den Haag, Nibud, Ooievaarspas, Toeslagen (huur, zorg en kind gebonden budget), Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Woonkostentoeslag.

In Amerika ga je naar de rechter en je legt daar je schulden en je bezittingen op zijn bureau. De rechter bepaalt wat je moet verkopen en als dat is gebeurd ben je schuldenvrij. Dit traject duurt ongeveer drie maanden en kan je eens per acht jaar toepassen; het zorgt er ook voor dat je geen nieuwe leningen aan mag gaan. Hier kan je na schuldhulpverlening gewoon weer zooi op afbetaling aanschaffen & opnieuw schulden opbouwen. 

Er komt een hoop ellende uit Amerika, maar kordaat optreden in moeilijke situaties kunnen ze. 

 

Bemoeilijken

Steeds meer Nederlanders leven op of onder het sociaal minimum. Toch is het zo dat opklimmen naar dat minimum expres moeilijk gemaakt wordt. Er zijn namelijk gemeenten (nee, niet Den Haag) die met het verstrekken van onduidelijke informatie trachten te voorkomen dat inwoners effectief een uitkering aanvragen. Ook is het zo dat mensen vaak niet op de hoogte gebracht worden dat ze recht hebben op een voorschot. 

Een gezelschap van rechtskundigen dat minima helpt met het verkrijgen van een uitkering, berichte hierover.  Volgens de woordvoerder kreeg zijn organisatie hierover regelmatig klachten. Dikwijls worden mensen door de gemeente doorgestuurd naar vrienden of familieleden. Vaak moeten aanvragers zoveel gegevens aanleveren dat ze opgeven. Vervolgens hebben ze na een poosje nog steeds geen inkomen en komen ze weer bij de gemeente. Enkelen krijgen dan opnieuw geen toewijzing omdat ze zijn onderhouden door hun familie.

Jacob