Terugvechten vanuit een schuttersputje

Uit cijfers van de gemeente Den Haag blijkt dat 4 jaar geleden 172 gezinnen aanspraak maakten op maatschappelijke opvang. In 2018 waren dat er 292 en in het eerste kwartaal van 2019 hebben zich al 91 gezinnen gemeld. ‘Als deze trend zich voortzet komen we dit jaar op ongeveer 350 aanmeldingen’, valt te lezen in een Haagse raadsbrief; er is dus sprake van een explosieve stijging. 

Ook het aantal individuele dak- en thuislozen gaat omhoog. Dat blijkt onder meer uit het aantal verstrekte nachtopvang passen aan cliënten. Dat waren er 767 in 2015, in 2018 is dat aantal gestegen naar 1062. Ook in 2019 blijft dit aantal stijgen. 

Leen, een fit ogende zestiger, werkte als heftruckchauffeur, metaalbewerker, lasser, chefkok, touringcarchauffeur en elektricien. In de laatste hoedanigheid kwam hij een Chinees restaurant binnen om er jaren later als kok weer weg te gaan. Zijn maatschappelijke flexibiliteit voorkwam niet dat hij vier jaar geleden, voor de tweede keer in z’n leven, dakloos werd. Ik sprak hem een dag nadat hij via via een ruimte heeft kunnen huren.

Een kleine dertig jaar geleden verhuisde Leen van Alphen naar Wassenaar waar hij als chefkok in een strandtent werkte en na 23 jaar verplicht werd om op z’n 60-ste ontslag te nemen. Inkomensval zorgde voor hernieuwde ellende. Dakloos worden door een scheiding of huisuitzetting is niet langer voldoende om voorrang te krijgen voor een sociale-huurwoning. Deze mensen worden doorverwezen naar de daklozen opvang. Naar de noodopvang van de Kessler stichting wil hij niet meer: teveel junks. Bovendien moet je daar om 19:00 uur binnen zijn. Dat valt niet te combineren met z’n werk als installateur in Amsterdam waaruit hij om 17:00 uur vertrekt. Aan z’n opvang in de Zilverstraat bewaart hij wel goede herinneringen. “Zeer smakelijk eten, tot 21:00 TV kijken en tot 23:00 staan de deuren open. Bewakers keren, op zoek naar kleingeld, matrassen om en dat wordt aan de bezoeker teruggegeven.” Naar aanleiding van een kritisch rapport van de Haagse rekenkamer werd de opvang in de Zilverstraat gesloten. De ca. 150 daklozen zouden elkaar negatief beïnvloeden. Omdat de gemiddelde verblijfsduur daar vaak lang is, gaan bezoekers er in het algemeen op achteruit in plaats van vooruit. Na de sluiting van de opvang aan de Zilverstraat overnachtte Leen in een volkstuin, op kussens van een bankstel en bleef in z’n eigen inkomen voorzien.

Nadat z’n ex-vriendin werd veroordeeld voor fraude was Leen al eerder dakloos, zeven jaar. Ook in die periode werkte hij “gewoon” door en sliep op de bouwplaats waar hij werkzaam was. Een met stro bedekte kuil en een slaapzak boden bescherming tegen de winterse kou, een soort schuttersputje. Hij is nu alweer 18 jaar getrouwd met een Venezolaanse die hij 7 jaar niet heeft gezien, contact verloopt via WhatsApp. Omdat hij niet samenwoont is z’n AOW naar beneden bijgesteld tot 70% van het netto minimumloon. Dus klust hij bij. Tijdens de bouwvakvakantie werkt hij 7 dagen per week voor 5 euro per dag in een kringloopwinkel. De manager spaart z’n geld; zelf kan hij daar slecht mee omgaan. Bij het het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft hij dan ook nog een schuld: rondrijden op een onverzekerde scooter. Die scooter is in beslag genomen en heeft ie nooit meer teruggezien. Voor deze boete heeft hij naar eigen zeggen 5 maal 5 dagen in een cel doorgebracht. 

Het CJIB is een machtig orgaan en bevoegd een rijbewijs in te nemen, een voertuig buiten gebruik te stellen of om de wanbetaler tijdelijk op te sluiten totdat de boete is betaald. Werden in 2013 nog 116.955 wanbetalers maximaal zeven dagen opgesloten, vorig jaar ging het om 1.215 gevallen. Deze daling is het gevolg van een kritisch rapport van de de Nationale ombudsman. Het CJIB heeft vorig jaar overigens ruim 25.000 boetes PER DAG opgelegd. Daarmee is 754 miljoen euro geïnd. 

Terug naar Leen. Opvanginstellingen vinden, volgens een artikel in de Groene Amsterdammer, dat arme maar gezonde daklozen van hun gemeente te snel het stempel ‘zelfredzaam’ krijgen, waardoor ze alsnog moeten slapen in de auto, een bankje in het park of bij vrienden op de bank. Daklozen zonder psychiatrische of verslavingsproblematiek krijgen vaak het stempel ‘zelfredzaam’ om te maskeren dat er in Nederland te weinig opvangplekken en betaalbare woningen zijn. Het steekt Leen dan ook dat voor statushouders, na verhuizing naar Den Haag, basiszaken binnen tien weken geregeld moeten zijn. Hieronder vallen volgens de gemeente Den Haag onder andere: inschrijving bij gemeente en huisarts, een school voor de kinderen, een uitkering, een zorgverzekering, zaken in en rondom de woning zoals elektriciteit en internet.

‘Dak- en thuislozen zijn niet alleen, of in hoofdzaak zwervers of verslaafden: het kan u of mij ook overkomen’, schrijft Van Alphen. Dit geeft volgens de gemeente aan dat de opvang dichtslibt. ‘Niet per se vanwege de zwaarte van de problematiek, al speelt in sommige gevallen dat ook een rol, maar in de eerste plaats omdat er nog steeds te weinig uitstroom mogelijkheden zijn waardoor mensen langer in de noodopvang blijven dan strikt genomen noodzakelijk is.’ Dat komt vooral omdat er een tekort is aan sociale woningen. Het grote tekort aan woningen voor deze groep Hagenaars is topprioriteit. Uitbreiding van de sociale woningvoorraad en meer ruimte voor woonexperimenten zijn bovendien keihard nodig om het dichtslibben van de opvang te voorkomen.’

Na het laatste biertje in het buurtcafé sprak Leen opgewekt: ‘Ik ga naar huis, dat kan ik nu eindelijk zeggen.”

Bronnen: CJIB, Onderzoek naar de maatschappelijke opvang in Den Haag door Rekenkamer Den Haag, De Haagse Aanpak Sociaal Domein Gemeente Den Haag, Raadsinformatie, Sociale Verzekeringsbank, omroep West, de Groene Amsterdammer

de tekstschrijvers

Onjuiste verrekenmethode voor startende ondernemers

Een groot potentieel struikelblok, om vanuit de bijstand een bedrijf te starten, is het vooraf verrekenen van de uitkering met verwachtte opbrengsten. Als volgt omschreven op de website van de gemeente:

“De gemeente stelt de hoogte van de maandelijkse uitkering voorlopig vast. Als het inkomen van uw bedrijf bekend is (na het boekjaar) wordt de definitieve hoogte van uw uitkering vastgesteld. Was uw inkomen hoger dan verwacht? Dan moet u een deel van de uitkering terugbetalen. Als het inkomen lager was, krijgt u nog geld.”

Dit vooraf verminderen van de uitkering kan inhouden dat, door bijvoorbeeld te rooskleurig ingeschatte inkomsten, er vooraf teveel gekort wordt en dit kan weer makkelijk leiden tot een inkomensval onder bijstandsniveau. Over verrekening is de Participatiewet in artikel 58, lid 4 duidelijk:

“Het college is bevoegd tot verrekening van in de voorafgaande drie maanden ontvangen middelen met de algemene bijstand.”

Andere vormen van vereffenen komen in de eerder genoemde wet niet voor. Dit houdt in dat VOORAF inhouden in strijd is met de wet.

Als onze gemeente (en andere gemeenten) zich aan de participatiewet zou houden, zou het starten vanuit een achterstandspositie aanmerkelijk makkelijker zijn, en de slagingskans van starters bovendien worden vergroot. 

Korting voor < 100.000 Hagenaars

De Ooievaarspas heeft een ruime inkomensgrens waardoor ook werkenden met een inkomen tot 130% van het wettelijk  minimum er recht op hebben. De pas maakt het voor bijna 98.000 Haagse minimalisten mogelijk om actief mee te blijven doen in de maatschappij. Om het zo makkelijk mogelijk te maken zijn veel voorzieningen gekoppeld aan de pas. 

Mensen krijgen nu al faciliteiten op basis van hun leeftijd en inkomen, zoals het kindpakket en gratis OV voor AOW’ers met een Ooievaarspas. Daarnaast zijn de uitstroom regelingen versoepeld: als je meer gaat verdienen hou je nog een jaar recht op alle voorzieningen die eraan verbonden zijn.

Aanvragen doe je middels deze link

Jacob

Foto: minimalisten doen boodschappen in de Paleisstraat DH.

Flinke vergoeding vrijwilligerswerk

Kom voor Mavlov schrijven!

Iedereen ouder dan 27 met een bijstandsuitkering mag voor vrijwilligerswerk een onkostenvergoeding ontvangen van 1.500,- per jaar; dit (werk) moet wel gemeld worden bij de uitkeringsinstantie. Los hiervan biedt de gemeente ook de mogelijkheid om een- of tweemaal per jaar een premie van ten hoogste € 2.340,- per kalander jaar uit te laten keren voor zover het vrijwilligerswerk, naar het oordeel van het college, bijdraagt aan algemeen geaccepteerde arbeid.

(Ook andere instanties mogen deze premie verstrekken, maar moeten dat eerst voorleggen aan het college van Burgemeester en Wethouders; deze bepalen of de premie bijdraagt aan arbeidsinschakeling van uitkeringsgerechtigden.) 

De premie heeft geen gevolgen voor de hoogte van de uitkering voor zover er geen vrijwilligersvergoeding wordt ontvangen. Wanneer iemand naast de premie ook een vrijwilligersvergoeding ontvangt dan geldt de premie als inkomsten waarover belasting moet worden betaald.

Voor vrijwilligers onder de 27 jaar met een bijstandsuitkering geldt dat iedere betaling anders dan een vergoeding van de daadwerkelijke kosten gekort wordt op de uitkering. Inderdaad, lastige materie maar uiteindelijk zal het voor een ieder van ons kunnen lonen.

Leuk man, nuttige stukjes voor je medemens schrijven!

Flextensie allergie  

Inschrijven bij een uitzendbureau, bereid zijn te verhuizen als er (meer dan drie uur reizen per dag) verderop wel werk is met een beloning op bijstandsniveau of hoger, meewerken aan trajecten die gemeenten aanbieden of anderszins een tegenprestatie verrichten. Op deze en andere manieren worden al tientallen jaren trajecten verzonnen om uitkeringsgerechtigden van de bank te krijgen, erg succesvol zijn die trajecten dus niet.  

Betrekkelijk nieuw binnen die reeks initiatieven is het Haagse Flextensie; een organisatie die ervoor zorgt dat bedrijven zonder risico mensen uit de bijstand in kunnen huren voor 12,- per uur. De bijstandsgerechtigde verdient maximaal 2,- bovenop zijn uitkering. Het resterende bedrag (10,-) wordt verdeeld tussen Flextensie en de betreffende gemeente. De twee directieleden betalen zichzelf trouwens 3.700,- bruto per maand uit…

Binnen de constructie die door Flextensie is uitgedokterd, kunnen bedrijven van de ene op de andere dag van iemand af als die niet bevalt; de voorwaarden zorgen er tevens voor dat ondernemers niet hoeven door te betalen bij ziekte. Ook kunnen uitkeringsgerechtigden nu bij tijdelijke banen worden ingezet, wat de opzet extra aantrekkelijk maakt voor werkgevers. Tot slot is er sprake van oneerlijke concurrentie als bij de ene werknemer wel sociale premies moeten worden afgedragen en bij de andere niet.

Te vrezen valt dat goedkope arbeid weer makkelijker is gemaakt en dat hierdoor verdringing optreedt waardoor er ergens anders werkloosheid ontstaat.

Bron: kamerbrief onderzoeksrapport werken met flextensie

Het sociale vangnet zit vol gaten

Uit cijfers van de ouderenbonden blijkt dat het niet gebruik maken van landelijke regelingen, binnen de groep van ouderen relatief veel voorkomt. Eén op de zes huishoudens van 55+ mist mogelijk huurtoeslag. Eén op de tien 55+huishoudens laat zorgtoeslag liggen. Het aantal senioren dat vanwege hun inkomen -en vermogen- geen gebruik maakt van toeslagen is het hoogst in de categorie 75-85. Ouderen in deze categorie zijn kwetsbaar, zo stelt Haags raadslid Janice Roopram: 

“Ouderen verdienen een fatsoenlijke oude dag. Daarom is het schokkend om te merken dat deze groep toeslagen laten liggen. Hoeveel van hen hebben hierdoor weinig te besteden?” 

Deze kwestie speelt al tijden maar dat kan niet de oorzaak zijn om de verantwoordelijkheid van de gemeente niet onder de loep te nemen.  Enfin, als we het mislopen van toeslagen breder trekken komen we op de volgende cijfers… gemiddeld hebben Haagse minima in het verleden van 2,8 (van de acht) regelingen gebruikgemaakt, 2 procent van alle minima heeft van geen enkele regelingen gebruikgemaakt. Ruim een kwart van alle minima in de gemeente heeft van één regeling gebruikgemaakt. Een kleine groep van 7 procent maakt van zes of meer regelingen gebruik. Dit zijn vooral huishoudens met kinderen die al drie jaar of langer een minimuminkomen hebben.

Veel minima maken overigens geen gebruik van internet, voor degene die dit wel lezen, hier een overzicht van de belangrijkste regelingen…

http://mavlov.nl/regelingen/